نمایش یک نتیجه

Show sidebar

اختراعات و مخترعین

210،000تومان
نیاز ما در اختراع است. اگر چه این جمله معروف در میان عوام به عدت تکرار می گردد، با وجود این، همه صاحب نظران بر روی آن اتفاق نظر نداشته و برخی از آنها، تخیل را مادر اختراعات می دانند. اگر چه ممکن است که تخیل خود در نتیجه یک نیاز شکل گیرد، اما این یک الزام نبوده و در نتیجه یک نیاز شکل می گیرد، اما این یک الزام نبوده و در بسیاری از مواردف این دو به صورت مستقل از یکدیگر عمل میکنند